รู้จักเรา


การต่างประเทศ

  • บาห์เรนมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานกับสหราชอาณาจักร (เจ้าอาณานิคมเก่า) และสหรัฐอเมริกา (บาห์เรนเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือภาค 5 ของ สหรัฐฯ) จนบาห์เรนได้รับการยกย่องจากสหรัฐอเมริกาว่าเป็นพันธมิตรนอกกลุ่ม NATO (Non NATO Ally)
  • มีความสัมพันธ์กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปทั้งด้านเศรฐกิจและการเมือง
  • ประเทศซาอุดีอาระเบียกับประเทศบาห์เรนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น สามารถเรียกได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ที่คอยให้ความช่วยเหลือกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และการทหาร
  • ความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เริ่มต้นจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องกับประเทศอินเดียและปากีสถาน เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาทำงานในบาห์เรนของชาวอินเดียและปากีสถาน ต่อมาบาห์เรนได้พัฒนาความสัมพันธ์ระดับพิเศษกับไทย และเริ่มดำเนินนโยบาย look east ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ

  • สันนิบาตอาหรับ (Arab League)
    บาห์เรน เป็น 1 ใน 22 ประเทศสมาชิกของกลุ่มอาหรับ ที่เน้นความเชื่อมโยง และความสมานฉันท์ภายในประเทศกลุ่มอาหรับ
  • ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council)
    ในปี ค.ศ. 1981 ประเทศบาห์เรนร่วมกับ ประเทศคูเวต ประเทศโอมาน ประเทศกาตาร์ ประเทศสหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศซาอุดีอาระเบียก่อตั้งเป็นกลุ่มประเทศ GCC โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และกลยุทธ์ด้านการเมือง การก่อตั้ง GCC นี้เชื่อว่าจะนำไปสู่ความมั่งคั่งผ่านโครงการสำคัญที่เชื่อมทั้ง 6 ประเทศ