รู้จักเรา


สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

ภาคเกษตรกรรม

0.3%

เช่น ผลไม้ ผัก สัตว์ปีก กุ้ง ปลา และ ผลิตภัณฑ์จากนม


ภาคอุตสาหกรรม

46.7%

เช่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการกลั่น ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม แผ่นเหล็กขึ้นรูป ปุ๋ย และการต่อเรือและการท่องเที่ยว


ภาคบริการ

53%

เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว บริการด้านการเงินการธนาคาร (Islamic and offshore banking) และธุรกิจประกันภัย

โครงสร้างสัดส่วนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
แยกตามภาคส่วน

ที่มา: CIA (2014)