รู้จักเรา


ความสัมพันธ์กับไทย

ไทยและบาห์เรนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด บาห์เรนถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมไทยสู่ประเทศในตะวันออกกลางในหลายมิติและมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งระดับทวิและพหุภาคี เช่น การให้เงินช่วยเหลือไทย เมื่อครั้งน้ำท่วมปี 2554 การให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศบาห์เรนโดยไม่ต้องขอวีซ่า การให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ เป็นต้น

ไทยและบาห์เรนร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาล โดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะจัดตั้งคลังสำรองอาหารและศูนย์กระจายสินค้าไทยในบาห์เรนขึ้น เพื่อใช้บาห์เรนเป็นฐานกระจายสินค้าไทยไปยังผู้บริโภคในอ่าวอาหรับตอนบน เช่น ซาอุดีอาระเบีย คูเวต และจอร์แดน ความตกลงว่าด้วยการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีซ้อน การบันทึกความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือและวัฒนธรรม และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข


สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดบาห์เรน

 1. อาหารและสินค้าเกษตร
  เช่น ข้าว ไก่ น้ำตาล เนื่องจากบาห์เรนมีพื้นที่เป็นทะเลทรายแทบจะไม่มีผลิตผลด้านการเกษตร
  • ข้าว ประมาณ 60,200 ตันต่อปี (ต้องแย่งตลาดกับข้าวบาสมาติและข้าวหอมมะลิจากเวียดนาม)
  • ไก่สดและไก่แช่แข็ง(มีการบริโภคประมาณ 120,000 ตัวต่อวัน)
 2. เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและชิ้นส่วน
  เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและไทยเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่ามาก
 3. เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 4. ทองแดง
 5. อัญมณีและเครื่องประดับ
 6. เฟอร์นิเจอร์
 7. การท่องเที่ยวและการบริการด้านสุขภาพ
  เนื่องจากชาวบาห์เรนรู้จักและชื่นชอบคนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างมาก
  • ปี 2556 คนบาห์เรนไปเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 30,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมาก ขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมทั้งคนต่างชาติในบาห์เรนก็นิยมไปเที่ยวประเทศไทย
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยควรร่วมมือกับบริษัททัวร์ท้องถิ่น เนื่องจากคนบาห์เรนยัง ไม่นิยมจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม หรือแพ็กเกจทัวร์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากนัก
  • คนบาห์เรนนิยมไปรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยมากขึ้น
 8. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
  เนื่องจากบาห์เรนมีอัตราส่วนรถยนต์ต่อประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก (517 คัน ต่อประชากร 1000 คน)
  • อะไหล่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์
  • แฟรนไชส์ / สินค้าการดูแลรถยนต์ (คาร์แคร์)
 9. การประมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ
  • บาห์เรนมีแผนเร่งสร้างและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภค โดยใช้เงินช่วยเหลือ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ GCC เช่น โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การสร้างถนน สะพานและอุโมงค์
 10. เครื่องสำอาง
  เนื่องจากคนบาห์เรนทั้งชายและหญิงมีนิสัยรักสวยรักงาม อย่างไรก็ดีต้องแข่งขันกับเครื่องสำอางแบรนด์เนมของตะวันตก
 11. ธุรกิจบริการ
  เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านตัดเสื้อ ช่างสีและช่างซ่อมรถยนต์ สปา และนวดแผนไทย

ทั้งนี้ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากบาห์เรน ได้แก่ สินแร่โลหะ น้ำมันสำเร็จรูป ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า

สถิติการส่งออกสินค้าของไทย-บาห์เรน ภาพรวมของการส่งออกทั้งหมดของไทยสู่ตลาดโลก พบว่าปี 2556 บาห์เรนจัดอยู่อันดับที่ 68 คิดเป็นมูลค่า 6,667 ล้านบาทซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย แต่การเปิดตลาดประเทศบาห์เรนจะเป็นประตูการค้าด่านแรกที่จะต่อยอดเข้าไปในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจัดเป็นคู่ค้าลำดับที่ 21 ของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คู่ค้าลำดับที่ 20 ของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 และกาตาร์ คู่ค้าลำดับที่ 55 ของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.17โดยที่บาห์เรนเคยเป็นเมืองท่าสำคัญในเส้นทางค้าขายระหว่างยุโรปกับอินเดีย คนบาห์เรนจึงมีความเข้าใจความแตกตางด้านวัฒนธรรม แม้ว่าในภายหลังจะได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลาม สังคมบาห์เรนมีทัศนคติสายกลางและพร้อมที่จะเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของคนต่างชาติมากกว่าหลาย ๆ ประเทศในตะวันออกกลาง จึงทำให้บาห์เรนดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาทำงานจากทั้งประเทศตะวันตก แอฟริกาและเอเชีย โดยมีชาวต่างชาติอาศัยและทำงานอยู่ในบาห์เรนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด

ด้วยความที่เป็นสังคมเสรี บาห์เรนจึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจากประเทศรอบข้างที่มีความเข้มวงดกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซาอุดีอาระเบีย คูเวต กาตาร์ ฯลฯ โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะไปเที่ยวพักผ่อนในบาห์เรนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ความตกลงที่ลงนามแล้ว และมีผลใช้บังคับแล้ว

 1. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน
 2. ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
 3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ
 4. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ฉบับ ปี 2523
 5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชิงพาณิชย์
 6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกองเงินลงทุนในประเทศไทย
 7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าและการกระจายสินค้าในบาห์เรน
 9. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-บาห์เรน
 10. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบาห์เรน
 11. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและบาห์เรน
 12. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า
 13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซ
 14. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
 15. ความตกลงจัดตั้งสภาธุรกิจร่วมไทย-บาห์เรน
 16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยและคลังสำรองอาหารในบาห์เรน
 17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
 18. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา

 1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
 2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
 3. พิธีสารความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎร (Protocol on Cooperation)
 4. พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน

สถิติการนำเข้า-ส่งออก ไทย-บาห์เรน

ตารางการนำเข้าสินค้าไทย-บาห์เรนตารางการส่งออกสินค้าไทย-บาห์เรน