เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุนในพื้นที่

  • เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบ และข้อกีดกันทางการค้าเนื่องจากมีการผูกขาดอำนาจการค้าในบางภาคส่วนธุรกิจ
  • เลือกคู่ค้าที่ดีและมีความสนใจในธุกิจของเราอย่างจริงจังเพื่อความร่วมมือในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการช่วยดำเนินการเรื่องกฎและข้อบังคับของท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีความต่อเนื่องและพยายามในการติดต่อการทำธุรกิจกับชาวบาห์เรน ความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษหรืออารบิกจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นมาก
  • สร้างความต่อเนื่องการให้บริการและส่งสินค้าตามกำหนดและความต้องการของคู่ค้า
  • แม้บาห์เรนเป็นประเทศเล็กแต่มีศักยภาพในการเป็นศูนยกลางการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรจำนวนมากและมีความสามารถในการจับจ่ายอย่างประเทศซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และประเทศในแถบแอฟริกาตอนบน เนื่องจากบาห์เรนมีบรรยากาศของการลงทุนที่เป็นมิตรกับนักลงทุนทุกชาติ
  • มีความระมัดระวังในการใช้ระบบการเงิน ข้อสัญญาและการขนถ่ายสินค้าควรต้องใช้เอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงธนาคารที่มีมาตรฐานและเครือข่ายในการเปิด L\C กับประเทศไทย