เกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของประเทศบาห์เรนแบ่งเป็นด้านการเกษตรร้อยละ 0.3 ด้านภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 46.7 และด้านบริการร้อยละ 53 ซึ่งแนวโน้มภาคการเกษตรจะคงที่เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากภาคการเกษตรมีน้อย รัฐบาลจึงผลักดันกิจกรรมเศรษฐกิจที่ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียม การท่องเที่ยว และธุรกรรมทางการเงิน