ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม

0.3%

เช่น ผลไม้ ผัก สัตว์ปีก กุ้ง ปลา และ ผลิตภัณฑ์จากนม


ภาคอุตสาหกรรม

46.7%

เช่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการกลั่น ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม แผ่นเหล็กขึ้นรูป ปุ๋ย และการต่อเรือและการท่องเที่ยว


ภาคบริการ

53%

เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว บริการด้านการเงินการธนาคาร (Islamic and offshore banking) และธุรกิจประกันภัย

โครงสร้างสัดส่วนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
แยกตามภาคส่วน

ที่มา: CIA (2014)


โครงสร้างเศรษฐกิจ แบ่งตามภาคส่วน (Sectors) 10 อันดับแรก

ภาคส่วน (Sectors) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวม
น้ำมันและก๊าซ 25.1
การเงิน การธนาคาร 10.3
ภาครัฐ 8.0
การก่อสร้าง 6.3
การประกันภัยและสวัสดิการสังคม 4.8
การศึกษา 4.2
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Nonferrous metals) 4.0
การสื่อสาร 2.6
สุขภาพและบริการสังคม 2.6
การค้าปลีก 2.3
รวม 70.2
ที่มา : World Industry Service, IHS (2014)