กฎระเบียบที่ควรรู้

ต้นทุนทางธุรกิจ

ภาษีนิติบุคคล

บาห์เรนเป็นประเทศที่ไม่มีภาษีนิติบุคคล สำหรับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีสำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซซึ่งรวมถึงการสำรวจและขุดเจาะ การผลิตและการกลั่น อยู่ที่ร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิของบริษัท

ภาษีบุคคลธรรมดา

บาห์เรนไม่เก็บภาษีบุคคลธรรมดา

ที่มา Deloitte- International tax (Bahrain)

ค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา

กฎหมายกำหนดให้เงินเดือนคนบาห์เรนต้องไม่ต่ำกว่า 250 ดีนาร์บาห์เรนต่อเดือน) สำหรับแรงงานต่างชาติไม่มีข้อกำหนดของเงินขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับนายจ้างและบริษัท เช่น แรงงานไทยในร้านอาหาร ร้านเสริมสวย จะได้รับเงินเดือนประมาณ 120-150 ดีนาร์บาห์เรน มีค่าล่วงเวลาคิดตามสัดส่วนของเงินเดือน (ถ้าเป็นเวลากลางวัน ค่าล่วงเวลาร้อยละ 25 ของค่าแรง และถ้าเป็นเวลากลางคืนค่าล่วงเวลาร้อยละ 50 ของค่าแรง) ค่าประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศทุก 2 ปี (ตามระยะเวลาของสัญญา 2 ปี) พร้อมทั้งการจัดหาที่พักและพาหนะรับส่งระหว่างที่พักและที่ทำงาน ทั้งนี้กฏหมายกำหนดการเกษียณอายุที่ 60 ปี

การจ้างแรงงานต่างชาติ

จากสถิติของ LMRA (Labor Market Regulatory Authority) ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2014 พบว่า จำนวนแรงงานชาวต่างชาติ (ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เนปาล อียิปส์ ศรีลังกา จอร์แดน เลบานอน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย) ในประเทศบาห์เรนมี 508,002 คน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 499,797 คนของช่วงเวลาเดียวกันของปี ค.ศ. 2013 คิดเป็นร้อยละ 1.6 ในขณะที่จำนวนแรงงานที่เป็นคนบาห์เรน 153,525 คน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 147,781 คน ของช่วงเวลาเดียวกันของปี ค.ศ. 2013 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.9


ข้อมูลกฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Employee Benefits)

กฎหมายแรงงาน (No.36 of 2012)
การลาประจำปี
 • ลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิ์ลา 30 วัน ต่อปี (หากลาไม่ครบ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างตามจำนวนวันที่เหลือแก่ลูกจ้าง)
การลาป่วย
 • 55 วันต่อปี
 • 15 วันจ่ายเต็มเงินเดือน
 • 20 วันจ่ายครึ่งเงินเดือน
 • 20 วันไม่จ่ายเงินเดือน
การลาคลอดลูก
 • 60 วันจ่ายเงินเดือน
 • 15 วันไม่จ่ายเงินเดือน
 • ลูกจ้างผู้หญิงที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับสิทธิลาไม่ได้เงินเดือนได้ถึง 6 เดือน (การลาดังกล่าวสามารถทำได้ถึงลูก 3 คน)
ค่าปรับ
 • ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมี/หรือไม่มีเหตุผล หลังการทำงานครบสามเดือน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินของ 2 วันทำการของแต่ละเดือน และอย่างน้อยเงินเดือนหนึ่งเดือนแต่ต้องไม่มากกว่าการจ่ายเงินเดือน 12 เดือน
 • ถ้านายจ้างสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างลูกจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างงานที่ตายตัวดดยมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนเทียบเท่าเงินเดือนที่เหลือในสัญญาการจ้างงาน ยกเว้นทั้งสองฝ่ายตกลงการจ่ายค่าเสียหายที่น้อยกว่า (โดยขึ้นอยู่กับค่าทดแทนนั้นจะต้องเป็นเงินจ่าจ้างอย่างน้อย 3 เดือนหรือค่าจ้างของจำนวนเงินเดือนที่เหลือในสัญญาอย่างใหนจะน้อยกว่ากัน)
 • ลูกจ้างที่ไม่ได้รับการประกันสังคม (The Law on Social Insurance -GOSI) หลังเสร็จการจ้างงาน 3 สัญญาแล้ว มีสิทธิเรียกร้องเงินเลิกจ้างเท่ากับที่เงินเดือนครึ่งเดือนของการทำงานในแต่ละปีเป็นเวลา 3 ปี และเงินเดือนแต่ละเดือนของปีทำงานต่อๆมา 
การจ่ายเงินเดือนล่าช้า
 • ลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับการได้รับเงินเดือนล่าช้า 6 เดือนหรือน้อยกว่า และจะได้รับค่าเสียหายในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของเงินเดือนแต่ละเดือนที่ล่าช้าจนถึงร้อยละ 12 ต่อปี
การถูกไล่ออก
 • ลูกจ้างที่สิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างโดยมีสาเหตุ จะไม่ได้รับสิทธิค่าปรับ leaving indemnity (เงินเลิกจ้าง)
Non discriminatory practices
 • ห้ามการแบ่งแยก เช่น การจ่ายเงินเดือนโดยแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา หรือความเชื่อ
การลงโทษ
 • Non compliance of the provisions of the labour law is punishable offence with a term of imprisonment up to 3 months and / or fine of bd 500 to bd 1000
Labor Dispute
 • แรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจะมีชื่ออยู่ในสำนักงานแรงงาน
 • ทุกกรณีจะต้องได้รับการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแรงงาน
 • ถ้าการตัดสินไม่เป็นที่พอใจ ก็สามารถดำเนินการต่อในศาลแพ่ง
 • ศาลแพ่งจะสืบคดีสำหรับกรณีเร่งด่วนและตัดสินภายใน 30 วัน
 • หากคดีความไม่สิ้นสุดในระดับศาลแพ่ง สามารถดำเนินการต่อได้ในระดับศาลฎีกา
 • คนทำงานต่างชาติสามารถเปลี่ยนงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากนายจ้างก่อน

ที่มา : Grant Thronton (Bahrain), October 2012คู่มือการทำงานของคนงานต่างชาติ - ปรับปรุงครั้งที่ 4

บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงาน LMRA ให้กับแรงงานต่างชาติ

 • ออกและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Visa)
 • การย้ายงาน
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตถิ่นพำนักในบาห์เรน (Residence Permit) วีซ่าเข้า – ออกประเทศ และบัตรประจำตัวพลเรือน สำหรับคนงานต่างชาติและสมาชิกในครอบครัวของคนงานต่างชาติ
 • ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดวันตรวจสุขภาพ

ข้อแนะนำสำคัญต่างๆ ก่อนเดินออกจากประเทศไทย

 1. ตรวจสอบสถานะวีซ่าทำงานของท่านที่เว็บไซต์ของ LMRA (www.lmra.bh) โดยใส่หมายเลขของวีซ่าทำงานของท่านในช่องที่กำหนดตามเว็บไซต์ คือ http://portal.lmra.bh/english/express_services
  • กรณีที่เคยทำงานในบาห์เรนมาก่อนกรุณามอบบัตรประจำตัวให้นายจ้างก่อนที่นายจ้างจะสมัคร Work Visa
 2. ต้องให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารดังต่อไปนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาวีซ่าทำงานที่ออกให้โดย LMRA จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาสัญญาจ้างงาน จำนวน 1 ชุด
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (หากมี)
  • ใบประกาศนียบัตรการศึกษาและใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (หากมี)
  • สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือข้อตกลงการสมรส
  • (ในกรณีที่จะนำสมาชิกในครอบครัวของท่านเดินทางไปด้วย)
 3. รายชื่อสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากทางการบาห์เรน ซึ่งท่านสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://portal.lmra.bh.english/clinics/index

เมื่อเดินทางมาถึงราชอาณาจักรบาห์เรน

ขอให้ท่านไปติดต่อสำนักงาน LMRA ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณท่าอากาศยานและท่าเรือเข้า – ออก ทุกแห่งในราชอาณาจักรบาห์เรน มอบสำเนาวีซ่าทำงานและหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากนั้น LMRA จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกบัตรประจำตัวพลเรือนบาห์เรน (CPR) ใบอนุญาตถิ่นพำนักในบาห์เรน และจะกำหนดวันนัดหมายให้ท่านไปตรวจสุขภาพต่อไป

ท่านจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือของท่าน มอบรูปถ่าย และเซ็นชื่อในระบบเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) กับ LMRA หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวกับ LMRA ในวันที่ท่านเดินทางถึงบาห์เรน ท่านจะต้องไปที่สำนักงาน LMRA และต้องดำเนินการข้างต้น ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากที่ท่านเดินทางถึงบาห์เรน ในกรณีการโอนย้ายงานในบาห์เรน ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอย้ายงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพลเรือนบาห์เรน

เก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่าน อย่าให้หนังสือเดินทางของท่านไว้กับคนอื่น ขอให้ท่านเก็บรักษาหนังสือเดินทางของท่านไว้กับท่านตลอดเวลา นอกเสียจากว่าท่านจะเห็นชอบแล้วยินยอมให้นายจ้างของท่านเก็บรักษาหนังสือเดินทางของท่านไว้

ข้อสำคัญ ในกรณีที่ท่านจะนำสมาชิกในครอบครัวของท่านมาพำนักอาศัยอยู่ในบาห์เรนด้วยในฐานะผู้ติดตามของท่าน บุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่เดินทางถึงบาห์เรนก่อนท่าน แต่อาจเดินทางถึงบาห์เรนพร้อมกันหรือภายหลังท่านได้


หลังจากเดินทางเข้าในราชอาณาจักรบาห์เรน

ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎระเบียบดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ใบอนุญาตทำงานของท่านจะถูกยกเลิก รวมทั้งเพื่อให้ท่านสามารถพำนักอาศัยอยู่ในบาห์เรนได้อย่างถูกต้อง และมีความต่อเนื่อง

 1. ทำงานเฉพาะที่ระบุไว้ในวีซ่าทำงานเท่านั้น
 2. ทำงานเฉพาะในสถานที่ที่ระบุในวีซ่าทำงานหรือในสำนักงานสาขาของนายจ้างคนเดียวกัน ในตำแหน่งเดียวกัน
 3. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจการของ LMRA
 4. ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างงาน
 5. คำขอย้ายงานจะทำให้นายจ้างไม่สามารถต่อวีซ่าให้ท่านได้
 6. อย่าจ่ายเงินเพื่อให้ได้ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายของราชอาณาจักรบาห์เรนและให้เคารพธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนชาวบาห์เรน
 8. อย่าขาดงานนานกว่า 15 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายจ้าง
 9. หากมีปัญหาด้านแรงงานใดๆ กับนายจ้าง ขอให้ติดต่อศาลแรงงาน กระทรวงยุติธรรม
 10. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าทำงาน ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา โดยการพิมพ์และส่งข้อความคำว่า CPR ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวพลเรือนบาห์เรนของท่าน เช่น พิมพ์คำว่า CPR XXXXXXXX จากนั้นกดส่งข้อความ (send) หากเป็นระบบ Batelco ให้ส่งไปที่หมายเลข 90168 ระบบ Zain ให้ส่งไปที่หมายเลข 77070 หรือระบบVIVA ให้ส่งไปที่หมายเลข 98690 หน้าจอสำหรับคนงานต่างชาติ (Expat Portal)

ท่านสามารถใช้บริการหน้าจอสำหรับคนงานต่างชาติ ในการตรวจสอบสถานะวีซ่าของท่าน และครอบครัวได้ ท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอสำหรับคนงานต่างชาติ ได้ด้วยการใส่หมายเลขบัตรประจำตัวพลเรือนบาห์เรนของท่าน และวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของท่านได้ที่
https://www.lmra.bh/expatportal/login.php

ต้องแน่ใจว่าท่านต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางถึงราชอาณาจักรบาห์เรน การโอนย้ายงานของคนงานต่างชาติไปยังนายจ้างคนใหม่

ท่านมีสิทธิโอนย้ายงานไปยังนายจ้างคนใหม่ได้ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย (หมายเลข 79) ปี ค.ศ. 2009 ที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบขั้นตอนต่างๆ สำหรับคนงานต่างชาติที่จะโอนย้ายงานจากนายจ้างคนปัจจุบัน (ในบาห์เรน) ไปยังนายจ้างคนใหม่

 1. ในกรณีคนงานต่างชาติโอนย้ายงาน โดนนายจ้างคนปัจจุบันไม่ยินยอม
  • ท่านต้องทำงานภายใต้การจ้างงานเดิมมาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการโอนย้ายงานใหม่
  • ท่านจะต้องแจ้งให้นายจ้างคนปัจจุบันทราบถึงความประสงค์ที่จะโอนย้ายงานด้วยการยกเลิกสัญญาจ้างงานโดยการแจ้งทางจดหมายลงทะเบียน (และเก็บรักษาใบลงทะเบียนไว้) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาและไม่เกิน 3 เดือนของช่วงที่กำหนดให้แจ้ง
  • หลังจากนั้น ท่านจะต้องติดตามการยื่นคำร้องและสถานะการโอนย้ายงานกับนายจ้างคนใหม่ด้วย สำหรับการยื่นคำร้องขอย้ายงานและข้อกำหนดของ LMRA
 2. ในกรณีคนงานต่างชาติโอนย้ายงาน โดยนายจ้างปัจจุบันยินยอม
  • นายจ้างใหม่ร่วมกับนายจ้างเก่า จะต้องยื่นเรื่องการโอนย้ายงานที่ LMRA พร้อมแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • โดยผ่านระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์ของ LMRA เมื่อนายจ้างคนเดิมอนุญาตให้มีการโอนย้ายงานได้ คนงานจะสามารถโอนย้ายงานได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างคนใหม่จ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
 3. ในกรณีวีซ่าทำงานหมดอายุ
  • ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ในการโอนย้ายงานให้ LMRA ทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ 30 วันก่อนที่ใบอนุญาตถิ่นพำนักของท่านจะหมดอายุหรือภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านทราบว่าวีซ่าทำงานของท่านจะถูกยกเลิก
  • กรุณาให้ความสำคัญกับระยะเวลา 30 วันที่ท่านทำการโอนย้ายงาน ซึ่งท่านไม่สามารถทำงานในช่วงนั้นได้

ที่มา : LMRA (Labour Market Regulatory Authority), Bahrain


ประกันสังคม

ประกันสังคม สำหรับพนักงานสัญชาติบาห์เรนที่ร้อยละ 12 ของเงินเดือนครอบคลุมเรื่องทุพลภาพ การเสียชีวิต การตกงาน รวมถึงความชราภาพ โดยเป็นลักษณะของสัดส่วนการจ่ายเงินประกันสังคมที่นายจ้างจ่ายร้อยละ 7-10 ของเงินเดือน และพนักงานจ่ายสมทบร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับนายจ้างและบริษัท) ส่วนพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนเพื่อครอบคลุมกรณีประสบอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีภาษีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอยู่ที่ร้อยละ 1 ของอัตราเงินเดือนสำหรับชาวบาห์เรน และร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนของคนทำงานต่างชาติ สำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไปและไม่มีโปรแกรมพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน

ค่าเช่าที่ดิน

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ภาษีโรงเรือน (Municipal Fee) ร้อยละ 10 ของค่าเช่าที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 7.5 ของค่าเช่าสำนักงานที่ตกแต่งแล้ว
ค่าเช่าที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม

(บาห์เรนมี 10 นิคมอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ 2,288 เฮกเตอร์ หรือ 14,300 ไร่)
ราคา 0.5-0.7 ดีนาร์บาห์เรน / ตารางเมตร
ปรับราคาทุก 5 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 30 มีระยะเวลาของการเช่า 25 ปี
ราคาซื้อ-ขายที่ดินในพื้นที่ต่างๆ
เช่น Juffair Seef  และ Muharraq 
ประมาณ    50-120   บาห์เรนดีน่าร์ต่อตารางฟุต ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและความสูงของอาคาร

ค่าเช่าสำนักงานหรือโรงงาน

สถานที่ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
สำนักงานในนิคมอุตสาหกรรม BD 0.5-0.7 / ตารางเมตร
สำนักงาน
- Diplomatic Area
- Seef  Area
- Central Manama
- Bahrain Financial harbor
- Al Moayyed Tower

BD 6-10 / ตารางเมตร
BD 8-13 / ตารางเมตร
BD 6-9 / ตารางเมตร
BD 9-13 / ตารางเมตร
BD 10-12 / ตารางเมตร
ร้านค้าปลีก
- เฉลี่ยพื้นที่อื่นๆ
- Seef Mall

BD 16 / ตารางเมตร
BD 20 / ตารางเมตร
ที่พักอาศัย 1 ห้องนอน (บ้าน/อาคารชุด)
- Juffair Area
- Central  Manama

ที่พักอาศัย 2 ห้องนอน (บ้าน/อาคารชุด)
- Juffair Area
- Central Manama
- Adliya Area
- Seef Area

ที่พักอาศัย (บ้าน ในเขต hi – end)
Busaiteen
Saar

*ภาษีโรงเรือน Municipal fee 10% ของค่าเช่า

BD 550-750
BD 180-300


BD 750-1,200
BD 350-500
BD 650-1,200
BD 800-1,200


BD 1,500-1,800
BD 2,000-4,300

ค่าเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง
เช่น เขต Sanad  Salmabad  Hidd  Tubli  และSitra  และขนาดของคลังสินค้ามีขนาดประมาณ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
BD 4.5-6.5 ต่อตารางเมตร

ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา

สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าน้ำประปา
- ที่พักอาศัย
-ไม่ใช่ที่พักอาศัย
BD 0.025 ต่อหน่วย (60 หน่วยแรก)
BD 0.080 (40 หน่วยถัดไป)
BD 0.200 (ต่อหน่วยเพิ่มเติม)
BD 0.300 ต่อหน่วย (450 หน่วยแรก)
BD 0.400 (ต่อหน่วยเพิ่มเติม)
ค่าไฟฟ้า 
-ที่พักอาศัย
-ไม่ใช่ที่พักอาศัย
BD 0.003 ต่อหน่วย (3,000 หน่วยแรก)
BD 0.009 (2,000 หน่วยถัดไป)
BD 0.016 (ต่อหน่วยเพิ่มเติม)
BD 0.016 ต่อหน่วย (ทุกหน่วย)

อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์

สาธารณูปโภค หน่วยงานรับผิดชอบและ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
โทรศัพท์ Bahrain Telecommunication Company (Batelco)
www.batelco.com
รายละเอียดราคาค่าบริการตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://portal.batelco.com/personal-mobile-services/smart-packages/
http://portal.batelco.com/personal-mobile-services/simsim/

Zain 
www.bh.zain.com

รายละเอียดราคาค่าบริการตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://www.bh.zain.com/ZainPortal/Personal_MobilePlans.jsp

VIVA (MTC-Vodaphone)
www.viva.com.bh
รายละเอียดราคาค่าบริการตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://www.viva.com.bh/node/89
http://www.viva.com.bh/node/90
บริการไปรษณีย์ Bahrain Post 
www.transportation.gov.bh/postal
มีสาขาทั่วพื้นที่ในบาห์เรน และบริษัทเอกชนรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ เช่น DHL   FEDEX   UPS   และ Aramex

อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต

สาธารณูปโภค หน่วยงานรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่อเดือน
บริการอินเตอร์เน็ต Batelco (Bahrain Telecommunications Company)
www.batelco.com

รายละเอียดราคาค่าบริการตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://portal.batelco.com/personal-broadband-services/

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น 
Inet Email  VIVA 
Bahrain Internet Exchange (BIX)
EtisalCOM  Mena Telecom
North Star Communications และ
Nuetel Communications

ค่าเชื้อเพลิง

สาธารณูปโภค หน่วยงานรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย
น้ำมัน The National Oil and Gas Authority (NOGA)

Bahrain Petroleum Company (BAPCO)

ราคาค่าน้ำมัน 0.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน (0.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อลิตร)
แก๊ส Bahrain National Gas Company (B.S.C)(BANAGAS)
www.banagas.com.bh

Nader Gas
www.nadergas.com

ถังจุขนาด 20 40  และ 100 ปอนด์ราคาแก๊ส 1.125  2.050 และ 4.770   ดีนาร์บาห์เรนตามลำดับ