กฎระเบียบที่ควรรู้

การจัดตั้งธุรกิจ

1. เลือกประเภทของการจัดตั้งบริษัท (Business Activities)

ว่าต้องการใบอนุญาตอะไร เช่นการค้า อุตสาหกรรม หรือการบริการ และดำเนินการขอใบอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

2. เลือกรูปแบบนิติบุคคลให้ตรงกับประเภทของการจัดตั้งบริษัท
3. ตรวจสอบความต้องการและเงื่อนไข ของใบอนุญาติการจัดตั้งบริษัทให้ถูกต้อง
4. ขอใบสมัครเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท (Application for Commercial Registration)
 • การขอใบสมัครเอกสารขอจดทะเบียนการค้า สำหรับบริษัท CCR (Company Commercial Registration)
  สามารถขอได้ที่ Bahrain Investors Center (BIC) โดยแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
  • ในสมัครพร้อมกรอกและชื่อขอจดทะเบียน 4 ชื่อ
  • สำเนา CPR/พาสเปอร์ต
  • ร่าง memorandum and articles of association
  • ประวัติ management and professional consultants
  • สำเนา commercial agency, distributor agreement or franchise agreement ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อตกลงอนุญาติใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • ใบสมัครการขอจดทะเบียนการค้า สำหรับ ICR (Individual Commercial Registration)
  สามารถขอได้ที่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณชย์ (Ministry of Industry and Commerce, MOIC) โดยแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ (เนื่องจากการขอจดทะเบียนการค้าชนิดนี้ เป็นธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก รัฐบาลอนุญาติให้เฉพาะประชาชนบาห์เรน ประชาชนจากกลุ่มประเทศ GCC และประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างบาห์เรน-สหรัฐอเมริกา) โดยแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
  • ในสมัครพร้อมกรอกและชื่อขอจดทะเบียน 4 ชื่อ
  • สำเนา CPR
  • สำเนาใบรับรองการทำงาน
  • ใบรับรองการเงิน
5. เลือกชื่อบริษัท/กิจการ ผู้ประกอบการจะต้องส่งชื่อบริษัท 4 ชื่อ

เพื่อให้ฝ่ายผู้นักลงทุนสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ (MOIC’s Investor Relations Division) ตรวจสอบโดยมีข้อจำกัดการตั้งชื่อบริษัท ดังนี้

 • ไม่อนุญาตชื่อบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนการค้านอกราชอาณาจักร
 • ไม่ควรคล้ายกับสินค้าที่มีชื่อเสียง (Brand Name)
 • สามารถใช้ชื่อหรือนามสกุลเจ้าของกิจการ
 • สามารถใช้ชื่อที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่จะขอจดทะเบียน
 • สามารถใช้ตราสินค้า (Trade name) ที่เป็นของโดยเจ้าของธุรกิจ
 • ควรเป็นชื่อใหม่
 • ควรเป็นชื่อสร้างสรรค์ ไม่ใช่ชื่อที่ใช้อยู่ทั่วไป
 • ไม่ใช้ชื่อบุคคลที่ 3
 • ไม่มีความหมายที่ล่อแหลมต่อศีลธรรม ประเพณี แนวทางดำเนินชีวิตและความเชื่อทางศาสนา
 • ไม่ควรแสดงถึงกิจกรรมใดๆที่ขัดแย้งต่อการดำเนินธุริจ
 • ควรจดทะเบียนชื่อเป็นภาษาอารบิก แต่สามารถมีภาษาสากลกำกับได้
 • ต้องไม่เป็นชื่อที่เหมือนกับชื่อการค้าของบริษัทชั้นนำสากล
 • ต้องไม่เป็นชื่อการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่ออื่นที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน
 • ต้องไม่คล้ายกับชื่อ ตราสินค้า หรือสัญลักษณ์ของบริษัท ที่ได้จดลงทะเบียนไว้แล้ว
 • ต้องไม่คล้ายกับชื่อของสถาบันการกุศลทั้งในประเทศและสากล
 • ไม่ควรเป็นชื่อที่ลงทะเบียนไว้ทื่ Directorate of Industrial Property (ยกเว้นจะได้รับการอนุญาติเป็นกรณีพิเศษ)
 • ไม่ควรเป็นชื่อที่คล้ายหรือเหมือนกับชื่อทางการเมืองหรือระบบการปกครองหรือราชวงศ์
 • ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อในเอกสารที่ขอยื่นจดทะเบียนการค้า
 • ต้องได้รับการพิจารณาและยินยอมโดยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาหรือตัวแทนของบริษัทต่างชาติ จะต้องมีชื่อที่บอกถึงบริษัทแม่ ที่ต้องกำหนดว่าเป็นสาขาต่างประเทศ หรือสำนักงานตัวแทนของบริษัท นั้นๆ
6. หาสถานที่ประกอบการ และติดต่อกระทรวง Ministry of Municipalities and Urban Planning

เพื่อความสะดวกในการเริ่มต้นกิจการในบาห์เรนมีตัวแทนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายที่ ที่จะอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเลือกสถานที่ และขนาดที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการ เช่น Cluttons, CBRE, Pegasus Real Estate, Century Home, STAR Real Estate เป็นต้น

7. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ Bahrain Investors Center (BIC)
8. จ่ายค่าธรรมเนียม
9. รับใบอนุญาต

โครงสร้างการจดทะเบียนการค้า แบ่งตามกลุ่มประเทศ

ที่มา : MOIC


เกร็ดความรู้ในการจดทะเบียนการค้า (CR)

 • การจดทะเบียนการค้า (CR) จะง่ายและสะดวกมากขึ้น หากนักลงทุนใช้บริการทนายความ (Lawyer) หรือ ที่ปรึกษา (Consultancy) ที่มีความชำนาญและสื่อสารด้วยภาษาอารบิก ซึ่งตัวแทนดังกล่าวมีบริการค่อนข้างมากในบาห์เรน
 • การจดทะเบียนการค้า โดยปกติจะใช้เวลา 3 วันทำการ
 • การบริการที่ Bahrain Investors Center (BIC) เป็น One Stop Shop จะมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนการค้า มาให้บริการและคำแนะนำแก่นักลงทุน
 • หากเป็นธุรกิจระดับ hi-end เช่น ร้านอาหารไทยขนาดใหญ่มุ่งกลุ่มเป้าหมายราคาแพง นักลงทุนไม่ต้องมีคู่ค้า (Partner)
 • การจดทะเบียนการค้าที่ง่ายที่สุดคือ With Limited Liability Company (W.L.L) มีลักษณะคล้ายกับการจดทะเบียนบริษัทแบบ Company Limited (Co.,Ltd) ของไทย

ประเภทของการจัดตั้งบริษัท (Business Activities)

 1. Bahrain Shareholding Company – (B.S.C.) Public
 2. Bahrain Shareholding Company (B.S.C) Closed
 3. With Limited Liability Company (W.L.L)
 4. Partnership Company
 5. Commandite by Shares Company
 6. Simple Commandite Company
 7. Single Person Company (S.P.C)
 8. Branch of Foreign Company
 9. Holding Company
  ประเภทบริษัท ลักษณะการจัดตั้ง เอกสารที่ต้องใช้
1. Bahrain Shareholding Company (B.S.C) public
 • จำกัดความรับผิดชอบ
 • ธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธนาคาร ประกันภัย และการลงทุน สามารถขอจดทะเบียนประเภทนี้ได้
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,000,000   ดีนาร์บาห์เรน
 • หุ้นส่วนต้องไม่น้อยกว่า 7 คน
 • กรรมการบริหารอย่างน้อย 5 คน
 • ต้องเสนอเอกสารตรวจสอบบัญชีประจำปี
 • ผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ GCC สามารถถือหุ้นได้
 • ตามข้อตกลงการค้าเสรีบาห์เรน-สหรัฐอเมริกา นักลงทุนจะได้รับเอกสิทธิ์เสมือนนักลงทุนในกลุ่มประเทศ GCC
 • ต้องจัดการประชุมสามัญประจำปีหรือวาระพิเศษ
2. Bahrain Shareholding Company (B.S.C) Closed หรือ Joint-stock Company’s (Closed)
 • จำกัดความรับผิดชอบ
 • ธนาคาร ประกันภัย และการลงทุน สามารถขอจดทะเบียนประเภทนี้ได้
 • อนุญาตให้มีการดำเนินงานในประเทศ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • เงินทุนขั้นต่ำ 250,000 ดีนาร์บาห์เรน (จ่ายเริ่มแรก ร้อยละ 50 ที่เหลือจ่ายภายใน 3 ปี)
 • หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน
 • ต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน
 • อนุญาติให้ผู้ประกอบการจากกลุ่มประเทศ GCC และต่างชาติ ถือหุ้นได้
 • ต้องเสนอเอกสารตรวจสอบบัญชีประจำปี
 • มูลค่าของหน่วยการลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่า 0.10 ดีนาร์บาห์เรน และไม่เกิน 100 ดีนาร์บาห์เรน
 • ตามข้อตกลงการค้าเสรีบาห์เรน-สหรัฐอเมริกา นักลงทุนจะได้รับเอกสิทธิ์เสมือนนักลงทุนในกลุ่มประเทศ GCC
 • ต้องจัดการประชุมสามัญประจำปีหรือวาระพิเศษ
3. With Limited Liability Company (W.L.L)
ห้างหุ้นส่วน จำกัด
 • จำกัดความรับผิดชอบ แบ่งเป็น หุ้นส่วนจำกัด (limited partner or share holder) และหุ้นส่วนร่วม (partner with unlimited liability or joint partner)
 • ไม่อนุญาตให้ธนาคาร ประกันภัย และกิจรรมการลงทุนจดทะเบียนลักษณะนี้
 • อนุญาตให้มีการดำเนินงานในประเทศ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • เงินทุนขั้นต่ำ 20,000 ดีนาร์บาห์เรน
 • ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง อย่างน้อย4 คน
 • กรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน
 • ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจ
 • ต้องเสนอเอกสารตรวจสอบบัญชีประจำปี
 • อนุญาตให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ 100 % ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของบริษัท
4. Partnership Company
ห้างหุ้นส่วน
 • ความรับผิดชอบไม่จำกัด
 • ไม่อนุญาตให้ธนาคาร ประกันภัย และกิจรรมการลงทุนจดทะเบียนลักษณะนี้
 • อนุญาตให้มีการดำเนินงานธุรกิจในประเทศ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • ไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ
 • ต้องมีผู้ร่วมธุรกิจอย่างน้อย 2 คน
 • กรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน
 • อนุญาติให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ 100 %
5. Simple Commandite Company
 • จำกัดความรับผิดชอบ แบ่งเป็น หุ้นส่วนจำกัด (limited partner or share holder) และหุ้นส่วนร่วม (partner with unlimited liability or joint partner)
 • ไม่อนุญาตให้ธนาคาร ประกันภัย และกิจรรมการลงทุนจดทะเบียนลักษณะนี้
 • อนุญาตให้มีการดำเนินงานธุรกิจในประเทศ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • ไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ
 • ต้องมีผู้ร่วมธุรกิจอย่างน้อย 2 คน
 • ต้องมีชาวบาห์เรนถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51 %
6. Commandite by Shares Company
 • จำกัดความรับผิดชอบ แบ่งเป็น หุ้นส่วนจำกัด (limited partner or share holder) และหุ้นส่วนร่วม (partner with unlimited liability or joint partner)
 • ไม่อนุญาตให้ธนาคาร ประกันภัย และกิจรรมการลงทุนจดทะเบียนลักษณะนี้
 • อนุญาตให้มีการดำเนินงานในประเทศ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • เงินทุนขั้นต่ำ 20,000 ดีนาร์บาห์เรน
 • ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง อย่างน้อย4 คน
 • กรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน
 • ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจ
 • อนุญาติให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ 100 % ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของบริษัท
7. Single Person Company (S.P.C)
 • จำกัดความรับผิดชอบ
 • ไม่อนุญาติให้ธนาคาร ประกันภัย และกิจรรมการลงทุนจดทะเบียนลักษณะนี้
 • อนุญาติให้มีการดำเนินงานในประเทศ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • เงินทุนขั้นต่ำ 50,000 ดีนาร์บาห์เรน
 • ต้องมีผู้ร่วมธุรกิจอย่างน้อย 1 คน
 • กรรมการบริหาร 1 คน
 • ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจ
 • ต้องเสนอเอกสารตรวจสอบบัญชีประจำปี
 • อนุญาติให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ 100 % ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของบริษัท
 • ต้องเสนอเอกสารตรวจสอบบัญชีประจำปี
8. Branch  of Foreign Company
 • บริษัทแม่จะต้องรับผิดชอบบริษัทสาขา
 • อนุญาติให้ดำเนินงานธุรกิจเฉพาะในสำนักงานปฏิบัติการ
 • อนุญาติให้สำนักงานตัวแทนและสำนักงานภูมิภาคให้ดำเนินงานส่งเสริมการตลาดได้
 • อนุญาติให้ธนาคาร ประกันภัย และกิจรรมการลงทุนจดทะเบียนลักษณะนี้ ในกรณีเฉพาะสำนักงานประกอบการ
 • ต้องมีสำนักงานในประเทศ
 • ไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ
 • ต้องมีผู้จัดการสาขา
 • ต้องมีสปอนเซอร์ถ้ามีสำนักงานปฏิบัติงาน ยกเว้นในกรณีที่สำนักงานได้รับอนุญาติโดยธนาคารกลางบาห์เรนและคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานในสาขาวิชาวิศวกรรม (the committee for organizing engineering professional practice)
9. Holding Company
 • เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทของบาห์เรนหรือในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติโดยจัดตั้งได้หลายรูปแบบ เช่น Closed หรือ Public Shareholding Company ในลักษณะความรับผิดชอบจำกัด หรือ Single Person Company (S.P.C) ที่สำคัญ Holding Company จะต้องถือหุ้นมากกว่า 50% ของหุ้นส่วนบริษัทลูก