ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

บาห์เรนมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก เช่น น้ำมันและอลูมิเนียม ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องทำความเย็น และรวมถึงสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ในบ้าน

จึงทำให้ไทยและบาห์เรนมีศักยภาพของการเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน จากตัวเลขของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2556 พบว่าตลาดบาห์เรนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 68 ของประเทศไทย มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 6,667.30 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย แต่ถ้ามองในส่วนของภูมิภาค GCC บาห์เรนมีศักยภาพในเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคและสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจัยเด่นในเรื่องขนาดของประเทศ การสนับสนุนและผลักดันจากรัฐบาล ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ไม่สูงนัก ทำให้ไทยยังมีช่องทางในการค้าทำการค้ากับบาห์เรนได้ แม้ว่ามูลค่าการส่งออกจากไทยไปสู่กลุ่มประเทศ GCC คิดเป็นร้อยละ 3.44 ของการส่งออกทั้งหมด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ในขณะที่บาห์เรนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของมูลค่าการส่งออกไปสู่ภูมิภาค ดังกล่าวซึ่งแสดงในแผนภูมิที่ 2 โดยสามารถจำแนกออกเป็นรายสินค้าหลัก 10 อันดับแรก ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3


แผนภูมิที่ 1

Share of Thailand exports to GCC to total Thailand exports to the world (%) (year 2556)

แผนภูมิที่ 1 ที่มา: DITP (2014)


แผนภูมิที่ 2

Share of Bahrain for Thailand export in the context of GCC (% of Thailand export to GCC)

แผนภูมิที่ 2 ที่มา: DITP (2014)


แผนภูมิที่ 3

สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทย-บาห์เรน

แผนภูมิที่ 3 ที่มา: DITP (2014)

แผนภูมิที่ 3 สามารถสรุปเป็นกลุ่มสินค้าสำคัญไปประเทศบาห์เรน กลุ่มเกี่ยวกับบริการ และกลุ่มเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ในประเทศบาห์เรนได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มสินค้าสำคัญ

  • กลุ่มสินค้ารถยนต์ และส่วนประกอบ (Auto parts and Accessories, Machinery and Parts)
  • กลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและซุปเปอร์มาร์เก็ต ( Food, Drink and Supermarket)
  • กลุ่มสินค้าปลีก และอิเล็คทรอนิกส์ (Retails and Consumer Electronics)

กลุ่มเกี่ยวกับบริการ

  • กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ (Tourism and Hospitality Services)

กลุ่มเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

  • กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction and Real Estate)